Website powered by

Mech Pilot concept

ZBrush sculpt of a mech Pilot concept. Possibly the pilot of my current Mech WIP

Mechpilothelmet wip

Mech Pilot helmet concept

Mechpilot a

Mech Pilot concept

Mechpilot b

Mech Pilot concept

Mechpilot c

Mech Pilot concept